วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทความที่ 4วิธีใช้โปรแกรม

                                                                   
                                                                          กดปุมสีเขียว
                                      
                                                             
                                                                 ล่อจนวิ่งหมดหลอด

บทที่3 การติดตั้งโปรแกรม

                                                         โปรแกรมที่จะลงขั้นตอนที่  1
                                                                คลิกที่โปรแกรม คำว่า run
                                                                     คลิกคำว่าถัดไป
                                                                   คลิกปุ่มค้างบนซ้ายมือ
                                                                   คลิกคำว่าถัดไป
                                                                  คลิกทัดไปอีกที่
                                                                       คลิกถัดไปอีกครั้ง
                                                                          คลิกถัดไปอีกครั้ง
                                                                              คลิกคำว่าติดตั้ง
                                                                       คลิกคำว่าเสร็ดสิ้น
                                                                   ล่อจนวิ่งหมดหลอด

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2555

บทที่ 2 วรรณกรรรมที่เกี่ยวข้อง

จากเว็บไซต์  http://www.downloaddd.com/utilities-software/1933-glary-utilities-2.37.html

Glary Utilities


เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เสมือนใหม่ได้เพียงแค่คลิ๊กเดียว โปรแกรมจะประกอบไปด้วยโปรแกรมย่อยมากมายที่จะช่วยกันดูแลรักษาเครื่องของเรา ไม่ว่าจะเป็น Registry Cleaner ที่จะช่วยทำความสะอาดและซ่อมแซม registry ของวินโดว์, Disk Cleaner ที่จะช่วยลบและกำจัดไฟล์ขยะออกไปจากเครื่อง, Privacy Protection ที่จะช่วยลบข้อมูลส่วนตัวที่บันทึกในเครื่องได้อย่างหมดจด, Disk Defrag ที่จะช่วยจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสเพื่อเพิ่มความเร็วการเข้าถึงข้อมูล เป็นต้น โปรแกรมสามารถทำงานทุกอย่างได้อย่างอัตโนมัติ เพียงแค่เราคลิ๊กเริ่มงานเท่านั้น โปรแกรมก็จะดูแลรักษาเครื่องของเราให้แรงอยู่เสมอ

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

บทที่ 1
       ข้าพเจ้าชื่อ  ด.ช.ธนพันธ์   นวมสุคนธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 เลขที่ 6 โรงเรียนถาวรานุกูล
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่  10
           กำลังศึกษาทฤษฏีความรู้(Theory of knowlag:TOK)มีประเด็นความรู้ที่สนใจคือ     โปรแกรมGlary Utilities  เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เสมือนใหม่ได้เพียแค่คลิ๊กเดียว จึงตั้งประเด็นศึกษาว่า "จะใช้Glar Utilities เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนใหม่คลิ๊กเดียได้อย่างไร?"
      การศึกษาหาความรู้โดยละเอียดได้กระทำดังนี้
     1.จากอินเตอร์เน็ตจากเว็บไซต์ http://www.yahoo.com/
     2.จากเว็บไซต์ http://www.downloaddd.com/
     ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาครั้งนี้คือ
    สามารถนำไปใช้ในการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เสมือนใหม่ จริงอย่างที่ได้ตั้งประเด็นศึกษาไว้

                                                                                   ด.ช.ธนพันธ์   นวมสุคนธ์
                                                                              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/10        

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ปญัญหาการใช้Glary Utilities

ข้าพเจ้าจะใช้โปรแกรมGlary Utilities  เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เสมือนใหม่ได้เพียงแค่คลิ๊กเดียว  ได้อย่างไร?