วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

บทที่ 1
       ข้าพเจ้าชื่อ  ด.ช.ธนพันธ์   นวมสุคนธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 เลขที่ 6 โรงเรียนถาวรานุกูล
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่  10
           กำลังศึกษาทฤษฏีความรู้(Theory of knowlag:TOK)มีประเด็นความรู้ที่สนใจคือ     โปรแกรมGlary Utilities  เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เสมือนใหม่ได้เพียแค่คลิ๊กเดียว จึงตั้งประเด็นศึกษาว่า "จะใช้Glar Utilities เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนใหม่คลิ๊กเดียได้อย่างไร?"
      การศึกษาหาความรู้โดยละเอียดได้กระทำดังนี้
     1.จากอินเตอร์เน็ตจากเว็บไซต์ http://www.yahoo.com/
     2.จากเว็บไซต์ http://www.downloaddd.com/
     ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาครั้งนี้คือ
    สามารถนำไปใช้ในการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เสมือนใหม่ จริงอย่างที่ได้ตั้งประเด็นศึกษาไว้

                                                                                   ด.ช.ธนพันธ์   นวมสุคนธ์
                                                                              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/10        

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ปญัญหาการใช้Glary Utilities

ข้าพเจ้าจะใช้โปรแกรมGlary Utilities  เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เสมือนใหม่ได้เพียงแค่คลิ๊กเดียว  ได้อย่างไร?